Vi i minredaksjon.no kan levere deg alle de tjenester du trenger for å nå din målgruppe med ditt budskap i ulike kanaler - i tråd med din visjon og dine mål for virksomheten. Vi hjelper deg med å finne de beste løsningene for deg og din bedrift.

Interessent og relasjonsanalyse
En virksomhets omverden består av ulike interessenter og aktører, av situasjoner, muligheter og trusler, og en stadig skiftende virkelighet. Det er derfor viktig å utarbeide et interessentkart og et kommunikasjonskart for virksomheten, det vil være med på å danne grunnlaget for virksomhetens kommunikasjonsstrategi.

Kommunikasjonsstrategi
Det er viktig at virksomheten evner å tegne et tydelig bilde av egen strategi. Budskapet bør være enkelt, klart og troverdig slik at virksomhetens identitet kommer klart fram. Vi tar utgangspunkt i nå-situasjonen slik at vi får et klart bilde av hvordan virksomheten er i dag. Deretter ser vi hvor dere gjerne vil være i fremtiden. Ut i fra dette fremkommer ulike strategiske valg. Vi utformer så kommunikasjonsstrategien med tiltak for å nå ønsket fremtid. For å lage en god kommunikasjonsstrategi er vi avhengig av kjennskap til bedriftens overordnede strategiske plan og medvirkning fra ledere og andre nøkkelmedarbeidere.

Visjon og verdier
De som lykkes med sin visjon og valgte verdier er de som involverer ansatte på alle nivåer i visjons og verdiarbeidet. Bildet som skapes og det fremtidige målet må være tydelig og akseptert av alle for å bygge en sterk kultur. Klarhet internt kan også gi tydelighet eksternt. Vi kan bidra i prosessen.

PR og kommunikasjonsplan

En PR og kommunikasjonsplan er i dag en viktig del av markedsføringen for de fleste virksomheter. Målet er å kunne utnytte PR som en markedsføringsmetode på lik linje med den betalte reklamen.

PR aktivitetene bør konkretiseres i en egen plan der alle delmålene og aktivitetene skal bidra til å bygge merkevarekjennskap, påvirke virksomhetens omdømme i positiv retning eller konkret øke interessen og kjøpsvilligheten for egne produkter og tjenester. Planen kan også inneholde konkrete målsetninger knyttet til å påvirke de interne interessentene (aksjonærer, ansatte, partnere og leverandører) på en positiv måte.

I praksis betyr det ofte å utarbeide gjennomtenkte planer, aktiviteter og ideer for å skape redaksjonell omtale i eksterne medier (avis, tidsskrifter, TV, radio, nett) for å kunne påvirke markedet direkte. For å kunne påvirke de eksterne mediene kreves ofte gode pressemeldinger, nyhetselementer eller hendelser med forholdsvis god interessebredde.

De samme gjennomtenkte planene kan også benyttes for å kunne påvirke de interne interessentene direkte via egne mediekanaler (sosiale medier, blogger, nyhetsbrev, intranett) med det samme budskapet.

En god PR og kommunikasjonsplan inneholder ofte en kort beskrivelse av:

  • Nå-situasjonen og kommunikasjonsutfordringene
  • Overordnede kommunikasjonsmål og prinsipper
  • Målgrupper
  • Strategier for ekstern kommunikasjon
  • Strategier for intern kommunikasjon
  • Budskap og utforming
  • Kanalprioriteringer og informasjonsbærere
  • Kostnads- og effektanalyse