Dialog – er viktig for god internkommunikasjon, og det får du hvis du legger opp til at det forventes at alle utveksler og deler informasjon. Intern kommunikasjon er virkemiddelet som skal forene ulike interesser og skape et godt samspill mellom de forskjellige aktørene i organisasjonen. 


Intern kommunikasjon har fire funksjoner:

  1. En sosial funksjon - den skal skape en følelse av fellesskap og samhørighet
  2. En ekspressiv funksjon - den skal skape identitet
  3. Informasjonsfunksjonen - overføre eller skaffe seg kunnskap
  4. Kontrollfunksjonen - kommunikasjon for å påvirke holdninger og handlinger

Det er gjennom de ansatte virksomheten oppnår resultater. De besitter detaljkunnskapen og utgjør førstelinjetjenesten mot publikum, kunder og leverandører. God intern kommunikasjon bør derfor være en sentral målsetting for enhver virksomhet. Dette kan oppnås ved å behandle enhver medarbeider minst like bra som en kunde eller berørt gruppe.

Bygg lojalitet
Ledere som deler og lytter er avgjørende for medarbeidernes trivsel og motivasjon. Ansatte må også kjenne godt til virksomhetens mål og hvilke mål de selv skal jobbe mot. Tilbakemelding på egen innsats og bekreftelse på at man bidrar til felles resultater har stor betydning for bygging av lojalitet. 

Økt produktivitet og bedre omdømme
God intern kommunikasjon kan bidra til å unngå dobbeltarbeid, forebygge konflikter, motvirke misnøye, gi bedre flyt i beslutningsprosessene, bedre service, bedre omdømme, økt motivasjon, innsparinger, lavere sykefravær, økt produktivitet osv. 

Lag en strategi for internkommunikasjon
Det er viktig å legge en strategi for internkommunikasjonen. Den bør ta utgangspunkt i virksomhetens hovedstrategi eller strategiske plan. Der vil en ofte finne en visjon, noen omdømmeverdier, forhåpentligvis noen grunnverdier for virksomheten. Dette legger føringer på internkommunikasjonen. I tillegg må det tas hensyn til situasjonsfaktorer: det vil si de interne forholdene akkurat nå, den interne stemning og situasjon.